Atrezja przełyku w Polsce w latach 2010-2017

Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska

Opracowanie „Atrezja przełyku – historycznie, statystycznie i geograficznie ujęta” (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/269-choroby-rzadkie) opublikowane na naszych łamach w 2016 roku spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, czego wyrazem jest ponad 2300 odsłon tego artykułu. Powracamy do tematu, publikując dane z lat 2010-2017, które otrzymaliśmy z NFZ.

liczba noworodkow z atrezja przelyku660

Omówienie

Częstość atrezji przełyku w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 1/5102 urodzeń (2010); 1/4916 urodzeń (2011); 1/4828 urodzeń (2012); 1/5356 urodzeń (2013 );1/5002 urodzeń (2014);1/6967 urodzeń (2015); 1/6371 urodzeń (2016); 1/6200 urodzeń (2017).

Częstość urodzeń dzieci z atrezją przełyku w poszczególnych krajach jest zmienna (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/656-epidemiologia-atrezji-przelyku). Według danych Depaepe i wsp. z 1993 roku – w Europie częstość urodzenia dziecka z atrezją przełyku wynosi 1/3499 urodzeń; wg Robert i wsp. także z 1993 r. – na świecie 1/3914 urodzeń; wg Torfs i wsp. z 1995 r. – w Kalifornii 1/3545.

Wniosek

Nasze dane pochodzące z lat 2010-2017 wskazują, że dwadzieścia kilka lat później częstość urodzeń dzieci z atrezją przełyku w Polsce nieco zmalała.

Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska

GdL 5_2018