Najpotrzebniejsza w przyszłości będzie umiejętność adaptacji

Krystyna Knypl

Motto:

Smoka pokonać trudno, ale  starać się trzeba

„Nowe Ateny”, Benedykt Chmielowski

<a href=

 Źródło ilustracji :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Ateny

Transformacja do Nowego Świata jest i będzie wyzwaniem dla wszystkich.  Konieczne będzie zbudowanie  nowych modeli w wielu segmentach naszego życia, które zapewnią ludziom bezpieczeństwo, utrzymanie usług oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw - piszą autorzy  raportu „New space race” przygotowanego przez firmę Siemens. Dokument przedstawia podsumowanie opinii 501 liderów z 10 krajów. 

Pandemia COVID – 19 przyśpieszyła oraz uświadomiła wielu ludziom konieczność transformacji. Jednym z ważniejszych wyzwań jest digitalizacja, którą autorzy raportu nazywają wyścigiem ku nowym granicom.

Zmiany klimatyczne powodują, że stajemy do wyścigu z czasem. Zwycięstwo wymaga wygenerowania większej zdolność do adaptacji, odporność na wstrząsy, tragedie i zmiany. Konieczne są szybkie działania, które uwolnią naszą planetę od katastrofalnych scenariuszy klimatycznych, które mogą się zdarzyć. Działania te będą wyścigiem nie tylko w lokalnych przestrzeniach realnych oraz cyfrowych, ale obejmą cała kulę ziemską.

Nasze ambitne cele są możliwe do osiągnięcia, jeśli wykorzystamy moc danych i nowych technologii, zdecydujemy się na większą współpracę i nadal będziemy rozwijać innowacje. Razem możemy wygrać ten wyścig o miejsce w całej przestrzeni kosmosie - mówi Matthias Rebellius, prezes zarządu Siemens Smart Infrastructure.

Firmy w erze postpandemicznej

Dwie trzecie (65%) ankietowanych właścicieli i najemców budynków stwierdziło, że po pandemii pracownicy ich organizacji powrócą swoich biur sprzed 2020 roku. Wielu z nich uważa, że hybrydowe modele pracy zapewnią najlepszą równowagę w przyszłości. Potrzeba jednak czasu, aby znaleźć najbardziej efektywne podejście pasujące do różnych branż, firm oraz kultur. Niezależnie od tego, jaki model zostanie wybrany, budynki muszą być bardziej zdigitalizowane, lepiej monitorowane oraz zarządzane tak aby miały większą elastyczność na zmiany, zakłócenia oraz zamknięcia. 

Zdolność adaptacji została uznano za najważniejszą - i najtrudniejszą - cechę, którą należy osiągnąć przy projektowaniu nowych budynków lub obiektów.

Digitalizacja infrastruktury

W ostatnich latach pojawiły się dwa nowe bodźce do digitalizacji infrastruktury. Pierwszym z nich to pandemia, która pokazała wartość automatyzacji, zdalnego monitorowania, prognozowania na podstawie danych oraz współpracy opartej na technologiach cyfrowych. 

Drugim jest coraz pilniejsza potrzeba działań na rzecz ochrony klimatu oraz transformacji energetycznej. Świat buduje nowe systemy energetyczne, które coraz bardziej złożone, zdecentralizowane i zróżnicowane. Technologie cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju i eksploatacji.

Większość interesariuszy infrastruktury energetycznej biorących udział w badaniu (67%) uważa, że bez cyfryzacji nie jest możliwe dokonanie zmian. Prognozowanie i automatyzacja oparte na sztucznej inteligencji będą miały największy wpływ na infrastrukturę w ciągu najbliższych pięciu lat.

Transformacja energetyczna

Potrzeba działań na rzecz klimatu i transformacji energetycznej jest coraz pilniejsza. Budowane są nowe systemy energetyczne, które są coraz bardziej złożone, zdecentralizowane i zróżnicowane. Technologie cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i eksploatacji tych nowych systemów energetycznych. Większość interesariuszy infrastruktury energetycznej biorących udział w badaniu (67%) uważa, że bez cyfryzacji nie jest możliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej. Jednak 63% ankietowanych interesariuszy odpowiedziało, że pozostaje w tyle za postępem cyfryzacji w porównaniu z innymi branżami, a tylko 31% respondentów w pełni wykorzystuje dostępne dane. Prognozowanie i automatyzacja oparte na sztucznej inteligencji będą miały największy wpływ  na rozwój w ciągu najbliższych pięciu lat uważają respondenci.

Emisja dwutlenku węgla

Troska o klimat  jest jednym z najważniejszych priorytetów według uczestników badania. W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił gwałtowny wzrost organizacji wyznaczających niskoemisyjne cele. Większość respondentów badania spodziewa się, że ich organizacja stanie się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Jednak wiele organizacji wciąż jeszcze opracowuje szczegółowe, realne plany, które doprowadzą je do osiągnięcia założonych celów.

Żadna organizacja nie osiągnie tych celów w pojedynkę, więc są one również zależne od postępu w innych branżach, a zwłaszcza w sektorze energetycznym. Większość respondentów (82%) uważa, że systemy magazynowania energii dla domów i przedsiębiorstw będą stanowić kluczowy element transformacji energetycznej. Należy pamiętać, że energia powoduje trzy czwarte globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Respondenci ocenili systemy magazynowania energii w celu ograniczenia strat oraz zwiększenia odporności na nie jako najwyższy priorytet wśród zaleceń strategicznych dla miast.

W przypadku energii wiatrowej oraz słonecznej respondenci postrzegają zarządzanie i magazynowanie nadwyżek energii jako znacznie większe wyzwanie niż radzenie sobie z okresami niskiej produkcji. W wielu częściach świata nadwyżka energii z instalacji wiatrowych lub słonecznych jest marnowana, ponieważ nie można jej przesłać do miejsca, w którym jest potrzebna lub zmagazynować w celu późniejszego wykorzystania. 

Niezbędne jest bardziej racjonalne zużywanie energii, większa efektywność energetyczna oraz zarządzanie popytem. Trzy czwarte respondentów (74%) uważa, że wodór będzie kluczowym elementem transformacji energetycznej. Zielony wodór (wytwarzany z odnawialnej energii i wody) może być czystym zamiennikiem paliw kopalnych.

Dekarbonizacja paliw jest coraz ważniejszym zagadnieniem dla zarządzania budynkami. Zwraca się także coraz większą uwagę na emisje dwutlenku węgla uwalnianego  podczas produkcji i transportu materiałów budowlanych.

Zwiększona współpraca oraz koordynacji pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami ma kluczowe znaczenie osiągnięcia przedstawionych celów.

Dr n.med. Krystyna Knypl 

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut

GdL 12 / 2021