Statut

Statut „Gazety dla Lekarzy”

I. Informacje wstępne

1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.

3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl, zwana dalej Wydawcą.

4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF).
Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.

5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.

6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną, religijną, z ruchem społecznym ani z samorządem terytorialnym lub zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.

II. Wizja i misja

1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji zdrowia, zdrowego starzenia się oraz wiedzy o chorobach rzadkich.

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie. GdL ma inspirować do myślenia i wyciągania wniosków.

3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.

4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL na swych lamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura, muzyka, podróże.

III. Finansowanie

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków własnych Wydawcy.

3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń na przyjęcia, lunche i poczęstunki.

4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem, nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL w innych mediach.

5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej satysfakcji.

6. Informacje dla autorów, więcej https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/2199-informacje-dla-autorow

dr n. med. Krystyna Knypl
redaktor naczelna i wydawca