Przyszłość według „Manifestu z Davos 2019”

Krystyna Knypl

Pierwszy dokument Manifest z Davos powstał w 1973 roku, jego autorem był prof. Klaus Schwab. Obecnie przedstawił on nowy dokument, Manifest z Davos 2019, który został opublikowany 2 grudnia 2019 r. W dokumencie przedstawiono zasady nowoczesnego kapitalizmu.

Przedsiębiorstwa powinny oferować towary i usługi, które powinny jak najlepiej odpowiadać zapotrzebowaniom klientów. Należy akceptować i wspierać uczciwą konkurencję oraz równe szanse. Powinno być zero tolerancji dla korupcji. Przedsiębiorstwa powinny dysponować niezawodnym i godnym zaufania cyfrowym ekosystemem, w którym działają.

Przedsiębiorstwa powinny traktować swoich pracowników z godnością i szacunkiem, szanować różnorodność i dążyć do ciągłej poprawy warunków pracy oraz samopoczucia pracowników. W świecie szybkich zmian firma powinna wspierać ciągłe zwiększanie możliwości zatrudnienia poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników.

Firmy powinny uważać swoich dostawców za prawdziwych partnerów w tworzeniu wartości. Należy zapewnić uczciwe szanse nowym podmiotom wchodzącym na rynek.

Przedsiębiorstwa powinny służyć społeczeństwu swoją działalnością, wspieraniem społeczności i płaceniem podatków. Powinny także zapewniać bezpieczne, etyczne i efektywne wykorzystanie danych. Przedsiębiorstwa powinny działać jako zarządca środowiskowego i materialnego wszechświata dla przyszłych pokoleń, świadomie chronić naszą biosferę. Konieczne jest stałe poszerzanie wiedzy i stymulowanie postępu naukowo-technicznego.

Przedsiębiorstwa powinny zapewniać swoim udziałowcom zwrot z inwestycji, który uwzględnia ponoszone ryzyko związane z przedsiębiorczością oraz potrzebą ciągłego postępu. W sposób odpowiedzialny zarządzać tworzeniem wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, dążąc do osiągnięcia trwałych zysków akcjonariuszy, które nie poświęcają przyszłości dla teraźniejszości.

Przedsiębiorstwo jest czymś więcej niż tylko jednostką gospodarczą generującą bogactwo. Spełnia ono ludzkie i społeczne aspiracje jako część szerszego systemu społecznego. Wyniki muszą być mierzone nie tylko na podstawie zwrotu kapitałowego dla wspólników czy akcjonariuszy, ale również na podstawie tego, jak osiągane są cele środowiskowe, społeczne i dobrego zarządzania. Wynagrodzenie kadry zarządzającej powinno odzwierciedlać stopień jej odpowiedzialności.

Przedsiębiorstwo o wielonarodowym zasięgu powinno nie tylko służyć wszystkim interesariuszom, którzy są bezpośrednio w jego działalność zaangażowani, ale także być interesariuszem – wraz z rządami i społeczeństwem obywatelskim – naszej globalnej przyszłości.

Globalne obywatelstwo korporacyjne wymaga, aby firma wykorzystywała swoje podstawowe kompetencje, przedsiębiorczość, umiejętności i zasoby we współpracy z innymi firmami i interesariuszami w celu poprawy stanu świata. 

Krystyna Knypl

Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/  

GdL 8_2020