O aspirynie na kongresie American College of Cardiology Virtual 2021

Dobre leki mają to do siebie, że się nie starzeją oraz nie mają poważnej konkurencji. Przykładem takiego leku jest aspiryna czyli kwas acetylosalicylowy. Była ona przedmiotem kolejnego badania klinicznego, którego wyniki przedstawiono podczas trwającego właśnie kongresu American College of Cardiology Virtual 2021.

# 1

 

W badaniu ADAPTABLE nie wykazano przewagi aspiryny 325 mg nad 81 mg u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową. W badaniu uczestniczyli pacjenci z przebytym zawałem mięśnia sercowego, przebytą rewaskularyzacją wieńcowa, przebytym badaniem koronarograficznym które wykazało ≥75% zwężeniem tętnicy wieńcowej oraz pacjenci z wywiadem w kierunku przewlekłej choroby wieńcowej.

Celem badania była ocena działania aspiryny w dawce 81 mg w porównaniu z dawką 325 mg u pacjentów z wymienionych powyżej grup. Pacjenci byli losowo przydzielani do stosowania aspiryny w dawce 81 mg (n = 7 540) lub aspiryny w dawce 325 mg (n = 7 536). Całkowita liczba uczestników badania trwającego 26,2 miesięcy wynosiła 15 076 osób. Średni wiek pacjentów wynosił 68 lat, kobiety stanowiły 31%, w badanej grupie było 38% pacjentów miało współistniejącą cukrzycę.

Wyniki badania:

Zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu w ciągu 12 miesięcy wystąpił o 7,3% pacjentów stosujących aspirynę w dawce 81 mg oraz u 7,5% pacjentów stosujących aspirynę w dawce 325 mg ( p=0,75). Poważne powikłania w postaci krwawienia wymagającego przetoczenia krwi w obu grupach wystąpiły z podobną częstością wynoszącą 0,6% (p=0,41). Zmian dawki była konieczna u 7,1% w grupie aspiryny 81 mg w porównaniu z 41,6% w grupie aspiryny 325 mg.

Wnioski podane przez autorów badania są następujące:

W tym pragmatycznym badaniu z udziałem pacjentów z utrwaloną chorobą sercowo-naczyniową nastąpiła znaczna zmiana dawki na 81 mg aspiryny na dobę i nie było istotnych różnic pod względem zdarzeń sercowo-naczyniowych lub poważnych krwawień między pacjentami, którym podawano 81 mg, a tymi, którym podawano 325 mg aspiryny na dobę.

Badanie zostało opublikowane na łamach New England Journal of Medicine w doniesieniu Comparative Effectiveness of Aspirin Dosing in Cardiovascular Disease przez W. Schuyler Jones i wsp.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137

Źródło:

https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Clinical-Trials/2021/05/14/01/47/ADAPTABLE

Krystyna Knypl

dziennikarz akredytowany na kongresie ACC.21Virtual

GdL 6_2021