GdL pyta o podatki płacone przez lekarzy, Ministerstwo Finansów odpowiada

Redakcja pyta

W ostatnim czasie w mediach ukazały się artykuły omawiające zawody, które unikają płacenia podatków. Można wnosić, że autorzy opierali się na odpowiedzi Agnieszki Królikowskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zjawiska szarej strefy w Polsce (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=D574E2072EE74913C1257D10004AA18F).

W tekście tej odpowiedzi znajduję jedynie ogólnikowy pogląd o tym, że cyt.:

„W szarej strefie najczęściej działają przedsiębiorstwa związane z obrotem stalą, złomem, paliwami płynnymi, wyrobami tytoniowymi, metalami szlachetnymi, ale również istotny wpływ na uszczuplenia podatkowe ma drobniejsza działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne, przede wszystkim w zakresie: gastronomii, handlu na targowiskach i w osiedlowych sklepach, wynajmu nieruchomości, różnego rodzaju usług: fryzjerskich, prywatnych praktyk lekarskich i stomatologicznych, warsztatów samochodowych, e-handlu.” (http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i27264o0/$File/i27264o0.pdf)

Uprzejmie proszę o wskazanie, na podstawie jakich danych lekarze prowadzący prywatne praktyki zostali zaliczenie do osób najczęściej niepłacących podatków. Ile gabinetów lekarskich skontrolowano, w ilu wykazano niepłacenie podatków, jak ta częstość niepłacenia ma się do innych zawodów?

Proszę o konkretne dane – liczebność przebadanych grup zawodowych, odsetek niepłacących podatki lekarzy i porównanie ich z przedstawicielami innych zawodów oraz branżami wymienionymi na początku – jaka jest skala utraconych podatków z dużych branż v. małe branże.

Oczekując na szybką odpowiedź

Krystyna Knypl


Ministerstwo odpowiada

Szanowna Pani Redaktor,

Tak, jak słusznie Pani zauważyła, w tekście przywołanej odpowiedzi na interpelację, jak również w materiale prasowym, znajduje się jedynie ogólny pogląd, o tym, iż istotny wpływ na uszczuplenia podatkowe ma również drobniejsza działalność gospodarcza, prowadzona przez osoby fizyczne oraz wymienione zostały pewne kategorie działalności i usług, w których dochodzi do tego typu nieprawidłowości. Natomiast, pozostałe tezy, które znalazły się w materiale prasowym, nie pochodzą ani z odpowiedzi na ww. interpelację, ani nie były przygotowywane przez Ministerstwo Finansów.

W odniesieniu zaś do przywołanego powyżej fragmentu odpowiedzi na interpelację, wskazać należy, iż stanowi on wycinek bardzo obszernego materiału dotyczącego „szarej strefy” w Polsce. Dalsza część odpowiedzi dotycząca m.in. prywatnych praktyk lekarskich znajduje się na stronie 16 i 17 ww. dokumentu. W części tej wyjaśniono, iż w celu zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez podatników obrotów, a zatem eliminacji zjawiska „szarej strefy” wprowadzony został powszechny obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wskazano również, iż ustawową delegacją Minister Finansów upoważniony został do wprowadzenia w drodze rozporządzenia na czas określony zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności. Jednakże przez ostatnie lata konsekwentnie realizowany jest proces systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwrócono również uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. obniżono limit obrotu, który zwalniałby z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z kwoty 40.000 zł do kwoty 20.000 zł. Działania te miały na celu wyrównanie układu konkurencyjności między podmiotami, gdyż wykonywanie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas stwarza większe prawdopodobieństwo wykazywania przez podmioty gospodarcze faktycznie osiąganych obrotów. Dodatkowo wyłączono ze zwolnień przedmiotowych usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy. Podniesiono również, iż trwają prace nad projektem rozporządzenia w ww. zakresie obejmującym lata 2015-2016. W szczególności zaproponowano objąć obowiązkiem stosowania kas usługi: naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym usługi wymiany opon, naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, lekarzy i lekarzy dentystów, prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, gastronomiczne, a także dostawę perfum i wód toaletowych (z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów).

Z poważaniem,

Wydział Obsługi Medialnej

Biuro Ministra

Ministerstwo Finansów