Długoterminowe wyniki leczenia oponiaków

Krystyna Knypl

W doniesieniu zatytułowanym "Long-term neurocognitive, psychological, and return to work outcomes in meningioma patients" autorstwa A. Sekely i wsp. przedstawiono długotrwałe wyniki leczenia oponiaków.

W tym retrospektywnym badaniu 61 pacjentów z oponiakiem przeszło pogłębioną kliniczną ocenę neuropsychologiczną. Spośród tych uczestników 42 było w wieku produkcyjnym i posiadało informacje na temat powrotu do pracy dostępne po ocenie neuropsychologicznej. Siedemdziesiąt jeden procent i 80% pacjentów poddano odpowiednio radioterapii i operacji, a 49% otrzymało zarówno radioterapię, jak i operację. Zależności między danymi demograficznymi, medycznymi, neurokognitywnymi, psychologicznymi i powrotu do pracy analizowano za pomocą wielozmiennej analizy regresji logistycznej.

W badanej próbie 68% pacjentów wykazywało globalne upośledzenie funkcji neurokognitywnych, przy czym największe wielkości efektów stwierdzono w testach pamięci wzrokowej (d = 0,73), funkcji wykonawczych (d = 0,61) i uwagi (d = 0,54).

Dwadzieścia siedem procent pacjentów wykazywało umiarkowany lub ciężki poziom objawów depresji. Ponadto 23% i 30% wykazywało klinicznie istotny lęk. Czterdzieści osiem procent pacjentów nie było w stanie podjąć dalszej aktywności ruchowej. Młodszy wiek, większa szybkość przetwarzania wzrokowo-ruchowego i, nieoczekiwanie, wyższe wyniki lęku jako cechy wiązały się z większym prawdopodobieństwem powrotu do pracy.

<a href=

Źródło ilustracji:https://pl.wikipedia.org/wiki/Oponiak

U chorych na oponiaka istnieje ryzyko wystąpienia deficytów neurokognitywnych, objawów psychologicznych i trudności w powrocie do pracy. Wyniki sugerują, że czynniki neurokognitywne i psychologiczne wpływają na możliwość powrotu do pracy u chorych na oponiaka. Konieczne jest przeprowadzenie badań prospektywnych w celu lepszego zrozumienia złożoności niepełnosprawności funkcjonalnej w tej rosnącej populacji.

Źródło:

https://link.springer.com/article/10.1007

/s00520-022-06838-5?fbclid=IwAR08oTPmpznHdDaUPeljBbWejXBIm8pa4z9N_ZG1t022oMYR77zPcH6IFTU

Krystyna Knypl

GdL 5/2022