List do starosty łomżyńskiego w sprawie powołania osoby do stwierdzania zgonu

Łomża, 17 marca 2015 roku

Starosta Łomżyński
Elżbieta Parzych

W piśmie z 22 kwietnia 2013 roku zwróciłam się do Starosty Łomżyńskiego z prośbą o wskazanie osoby, która zgodnie z dyspozycją art.11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych na terenie powiatu łomżyńskiego została powołana do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu.

Informuję, że kierowany przeze mnie podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa ta nie obejmuje czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu oraz wystawianiem kart zgonu. Ponadto umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy. W godzinach 8.00-18.00 w dni powszednie w prowadzonym przeze mnie podmiocie leczniczym są udzielane świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej określone w umowie. Wykonywanie w tym czasie jakichkolwiek innych czynności niebędących świadczeniami opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczących osób zmarłych, które nie są świadczeniobiorcami, byłoby równoznaczne z ograniczaniem dostępności do świadczeń dla zadeklarowanych pacjentów, co stanowiłoby naruszenie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ograniczenie istotnych praw pacjenta.

Ponadto informuję, że do wykonywania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu i wystawianiem kart zgonu nie zobowiązuje mnie żadna umowa z jakimkolwiek podmiotem.

Stwierdzam, iż do chwili obecnej nie udzielono mi informacji na temat osób powołanych przez Starostę Łomżyńskiego do stwierdzania zgonów w przypadku niemożności dopełnienia przepisu art.11 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Mając na względzie powyższe, w szczególności zaniechanie ze strony organu umocowanego prawnie do powołania osoby uprawnionej do stwierdzania zgonu i sporządzenia stosownej dokumentacji, informuję, że osoby, które zwracać się będą w tej sprawie do reprezentowanego przeze mnie podmiotu leczniczego, będą kierowane bezpośrednio do właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego.

Z poważaniem
Marzena Więckowska

Do wiadomości
Minister Zdrowia

Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Łomża
Rzecznik Praw Pacjenta
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
„Gazeta dla Lekarzy”