Kardiotoksyczność ibrutynibu

Krystyna Knypl

Ibrutynib jest stosowany w leczeniu takich nowotworów jak chłoniak z komórek płaszcza, przewlekla białaczka limfocytow oraz makroglobulinemi a Waldenstrema. Na łamach pisma Journal of American Heart Association ukazało się  doniesienie  zatytułowane" Arrhythmogenic Cardiotoxicity Associated With Contemporary Treatments of Lymphoproliferative Disorders" autorstwa S. Sherazi i wsp. omawiające zagadnienia kardiotoksyczności ibrutynibu.

 Ibrutinib.svg

Ibrutynib (https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrutinib)

Badana populacja obejmowała 2064 pacjentów włączonych do bazy danych University of Rochester Medical Center Lymphoma Database od stycznia 2013 do sierpnia 2019 roku. Zaburzenia rytmu serca - migotanie / trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, arytmia komorowa i bradyarytmia - zostały zidentyfikowane przy użyciu kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10).

Wieloczynnikowa analiza regresji Coxa została zastosowana do oceny ryzyka zdarzeń arytmicznych przy leczeniu skategoryzowanym jako inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona (BTKi), głównie ibrutynib/nie-BTKi, w porównaniu z brakiem leczenia. Mediana wieku wynosiła 64 (54-72) lata, 42% stanowiły kobiety.

Ogólna częstość występowania jakiejkolwiek arytmii w ciągu 5 lat od rozpoczęcia stosowania ibrutynibu wynosiła 61% w porównaniu z grupą bez leczenia, w której częstość zaburzeń rytmu wynosiła 18%.

Migotanie / trzepotanie przedsionków było najczęstszym typem arytmii stanowiącym 41%. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że leczenie ibrutynibem było związane z 4,3-krotnym (P<0,001) zwiększeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca w porównaniu z brakiem leczenia, natomiast leczenie bez ibrutynibu było związane z 2-krotnym (P<0,001) zwiększeniem ryzyka. 

Źródło: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.122.025786

W doniesieniu "Cardiovascular Toxicities Associated With Ibrutinib" autorstwa J.E. Salem i wsp. opublikowanym na łamach Jpurnal of the American College of Cardiology  opsano 303 przypadki zgonów związane z leczeniem ibrutynibem.

Źródło: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2019.07.056

Badania na zwierzętach doświadczalnych wykazują, że zaburzenia rytmu powstają wskutek zaburzeń wewnątrzkomórkowej gospodarki jonu wapniowego w mięśniu przedsionków serca. Zaburzenia rytmu srca powstawały u zwierząt po 4 tygodniach podawania ibrutynibu.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30959203/

Krystyna Knypl

GdL 3/2023