Sanofi odpowiada na zapytanie prasowe „Gazety dla Lekarzy”

  1. Ile kobiet w pierwszy trymestrze ciąży (1-12 tydzień) otrzymało szczepionkę Vaxigrip Tetra w ramach badań klinicznych przed rejestracją szczepionki? Jakie są szczegółowe wyniki badań klinicznych dotyczące tej grupy kobiet? Czy i w jakich czasopismach naukowych zostały one opublikowane?

Odpowiedź: Dostępne dane dotyczą szczepionki 3- i 4-walentnej. W badaniach przywołanych w ChPL nie ma informacji, by w badaniach uczestniczyły kobiety w pierwszym trymestrze ciąży (1-12 tydzień).

  1. Jak długo trwała obserwacja dzieci urodzonych przez kobiety, które w czasie pierwszego trymestru ciąży otrzymały szczepionkę? Jaki był stan zdrowia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem stanu neurologicznego i rozwoju psychoruchowego? Czy kontynuowana jest obserwacja tych dzieci?

Odpowiedź: Jak wyżej.

  1. Czy znana jest liczba kobiet, które zostały zaszczepione w pierwszym trymestrze ciąży Vaxigripem Tetra po zakończeniu prób klinicznych? Czy są opracowane wyniki obserwacji marketingowej kobiet zaszczepionych w pierwszym trymestrze ciąży, a jeśli tak, to gdzie zostały opublikowane?

Odpowiedź: Wszystkie szczepionki po wprowadzeniu do obrotu są monitorowane pod względem bezpieczeństwa, natomiast te, które zawierają nowe substancje czynne podlegają dodatkowemu monitorowaniu i ich druki informacyjne oznaczane są czarnym trójkątem1. Obecnie mechanizm zbierania danych o działaniach niepożądanych, ich analizowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji produktów leczniczych stosowanych u ludzi, dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli w którymś z krajów występują niepokojące działania niepożądane leku, to informacje o nich są przekazywane do Komitetu do spraw Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC), działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA), gdzie omawiany zostaje dany przypadek. Może to skutkować między innymi wprowadzeniem zmian w drukach informacyjnych albo ograniczeniem dostępności rynkowej leku. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie jak najlepszego systemu tak aby otrzymywane informacje mogły się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i poprawić bezpieczeństwo pacjentów2.

  1. Dlaczego wybrano do przeprowadzenia badań klinicznych takie kraje jak Mali, Nepal, RPA? Czy w badaniach klinicznych brały także udział kobiety w pierwszym trymestrze ciąży mieszkające w Europie? Czy wyniki badań przeprowadzone na kobietach zamieszkujących półkulę południową można ekstrapolować na kobiety zamieszkujące półkulę północną, skoro oferowane są dwie różne szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców obu półkul?

Odpowiedź: Badania powinny być wykonane według obowiązującej wytycznej komitetu naukowego CHMP Europejskiej Agencji Leków. Wytyczna CHMP dotycząca badań klinicznych szczepionek jest powiązana z wytycznymi Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oprócz szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych badań klinicznych przedstawiany jest również plan badań skuteczności i bezpieczeństwa po wprowadzeniu produktu na rynek. Badania dotyczą trwałości utrzymywania się odporności i w związku z tym możliwej korekty schematu dawkowania czy wprowadzenie dawki przypominającej. Wszystkie szczepionki po wprowadzeniu do obrotu są monitorowane pod względem bezpieczeństwa, natomiast te, które zawierają nowe substancje czynne podlegają dodatkowemu monitorowaniu i ich druki informacyjne oznaczane są czarnym trójkątem3.

Kryteria włączenia pacjentów do badań przywołanych w ChPL oraz w piśmie Pani Doktor/Redaktor opisane są w poniższych publikacjach:

  • Tapia et al. Lancet Infect Dis. 2016; May 31. pii: S1473-3099(16)30054-8
  • Steinhoff et al. Lancet Infect Dis. 2017; Sep;17(9):981-989
  • Madhi et al, N Engl J Med. 2014; 371:918-931

spełniających kryteria publikacji w tak poważanych pismach medycznych jak The Lancet czy The New English Journal of Medicine, co potwierdza jakość przeprowadzonych badań.

Ze względu na zmienność i cyrkulację wirusa grypy, co roku WHO wydaje rekomendacje co do składu szczepionki dla półkuli północnej i południowej, tak, by jak najlepiej dopasować skład szczepionki do krążących typów wirusa.

  1. Czy obecny stan wiedzy o bezpieczeństwie oraz potencjalnych zagrożeniach, zwłaszcza długofalowych, przeprowadzenia szczepienia kobiet w pierwszym trymestrze upoważnia do ekstrapolowania na zalecenia populacyjne, skoro CHPL zawiera informację, cyt.: Kobiety w pierwszym trymestrze ciąży nie zostały uwzględnione w tych badaniach; ocena skuteczności szczepionki Vaxigrip u niemowląt urodzonych przez matki zaszczepione w pierwszym trymestrze ciąży nie była zatem oceniona.

Odpowiedź: Każdy lek przed jego zarejestrowaniem przechodzi szereg badań przedklinicznych i klinicznych, których celem jest wykazanie, że produkt leczniczy jest bezpieczny i skuteczny. Fakt zarejestrowania leku potwierdza jego bezpieczeństwo, a potencjalne działania niepożądane są opisane w ulotce dla pacjenta i Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Wyniki badań klinicznych potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki są obowiązkowym elementem dokumentacji rejestracyjnej szczepionki. Badania powinny być wykonane według obowiązującej wytycznej komitetu naukowego CHMP Europejskiej Agencji Leków. Wytyczna CHMP dotycząca badań klinicznych szczepionek jest powiązana z wytycznymi Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oprócz szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych badań klinicznych przedstawiany jest również plan badań skuteczności i bezpieczeństwa po wprowadzeniu produktu na rynek. Badania dotyczą trwałości utrzymywania się odporności i w związku z tym możliwej korekty schematu dawkowania czy wprowadzenie dawki przypominającej. Wszystkie szczepionki po wprowadzeniu do obrotu są monitorowane pod względem bezpieczeństwa, natomiast te, które zawierają nowe substancje czynne podlegają dodatkowemu monitorowaniu i ich druki informacyjne oznaczane są czarnym trójkątem4.

  1. CHPL w języku angielskim (https://www.medicines.org.uk/emc/product/666/smpc), w punkcie 4.6. Fertility, pregnancy and lactation zawiera tekst:

There are no fertility data available in Humans. One animal study with Quadrivalent Influenza Vaccine (split virion, inactivated) did not indicate harmful effects on female fertility.,

który należy tłumaczyć następująco:

Nie ma dostępnych danych dotyczących płodności u ludzi. Jedno badanie na zwierzętach z Quadrivalent Influenza Vaccine (split virion, inaktywowane) nie wykazało szkodliwego wpływu na płodność zwierząt płci żeńskiej.

Jak należy rozumieć analogiczny fragment CHPL w języku polskim, cyt.: Nie ma dostępnych danych dotyczących płodności u człowieka. Jedno badanie na zwierzętach z zastosowaniem szczepionki VaxigripTetra nie wykazało niekorzystnego wpływu na płodność kobiet.

Czy według firmy Sanofi Pasteur w Polsce ZWIERZĘTA to KOBIETY???

Odpowiedź: Badania na zwierzętach są elementem badań przedklinicznych. Podczas tych prób ocenia się bezpieczeństwo leku/szczepionki w zakresie wpływu na płodność. W tekście pojawia się błąd tłumaczenia. Dziękujemy za zwrócenie uwagi – przy aktualizacji druków przedstawimy prawidłowe tłumaczenie.

Ad. Podsumowanie:

Druki rejestracyjne przedkładane są do oceny i akceptacji odpowiednich agencji (w Polsce jest to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), gdzie przedstawione dane podlegają analizie. Warunkiem rejestracji leku jest potwierdzenie (w wynikach badań), że produkt leczniczy jest bezpieczny i skuteczny; a rejestracja jest równoznaczna z zatwierdzeniem Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki.

Po zarejestrowaniu leku wszystkie zgłoszenia dotyczące potencjalnych zdarzeń niepożądanych są na bieżąco monitorowane i w przypadku, gdy w ich świetle zaistnieje konieczność uzupełnienia lub zmiany Charakterystyki lub Ulotki (np. w punkcie dotyczącym przeciwwskazań), to odpowiednia zmiana obu dokumentów zostanie zarejestrowana. W związku z tym w przypadku każdego produktu leczniczego nie można wykluczyć modyfikacji Charakterystyki i Ulotki już po rejestracji.

Komentarz:

WHO już w 2012 roku uznało kobiety w ciąży za grupę o najwyższym priorytecie w zakresie szczepień przeciwko grypie (https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf?ua=1 str. 14).

sanofiodpowiada1GdL660

Podkreślają jednocześnie, że szczepienie może mieć miejsce na każdym etapie ciąży, ze względu na znaczne ryzyko ciężkiej choroby w tej grupie oraz dowodach, że szczepionka przeciw grypie sezonowej jest bezpieczna przez całą ciążę i skutecznie zapobiega grypie zarówno u kobiet, jak i ich niemowlętom, u których obciążenie chorobą jest również duże.:

sanofiodpowiada2GdL660

Należy zaznaczyć, że w okresie wydania wspomnianych rekomendacji nie była dostępna szczepionka 4-walentna i od tamtej pory rekomendacje nie były aktualizowane.

Barbara HENSEL
Menedżer ds Komunikacji

Dział Komunikacji
tel. +48 22 280 06 16, tel. kom. +48 607 370 177
ul.BONIFRATERSKA 17, 00-203 WARSZAWA
Sanofi logo small

1, 2, 3, 4  INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 9 października 2018 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu szczepionek u ludzi w Polsce i w Unii Europejskiej, http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-9-pa%C5%BAdziernika-2018-r-w-sprawie-dopuszczenia-do-obrotu-0-urz%C4%99du-z-dnia-9-pa%C5%BAdziernika-2018-r-w-sprawie-dopuszczenia-do-obrotu-0

GdL 12_2019