Objawy sercowo-naczyniowe w przebiegu COVID-19

Uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu SARS-CoV-2 wystąpiło u 5 z pierwszych 41 pacjentów zdiagnozowanych u COVID-19 w Wuhan, co objawiało się głównie wzrostem ciśnienia krwi (średnie ciśnienie skurczowe wynosiło 145 mmHg w grupie pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego v. 122 mmHg w grupie bez tego powikłania) oraz wzrostem stężenia troponiny i kinazy keratynowej – piszą Y.Y. Zheng i wsp. w artykule zatytułowanym COVID-19 and the cardiovascular system, który został opublikowany na łamach pisma „Nature Reviews. Cardiology” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095524/).

 Pacjenci skarżyli się na uczucie szybkiego bicia serca oraz bóle w klatce piersiowej. Wśród mechanizmów powstawania zaburzeń sercowo-naczyniowych bierze się pod uwagę hipoksemię wynikłą ze zmian w układzie oddechowym, wzrost stężenia cytokin oraz wpływ poprzez receptory ACE2, jednakże mechanizmy szczegółowe nie są jeszcze zbadane.

W 12-letniej obserwacji 25 pacjentów, którzy wyzdrowieli z zakażenia SARS-CoV, stwierdzono, że 68% miało hiperlipidemię, 44% miało zaburzenia w zakresie układu sercowo-naczyniowego, a 60% miało zaburzenia metabolizmu glukozy. Jednak mechanizmy, za pomocą których zakażenie SARS-CoV prowadziło do zaburzeń w metabolizmie lipidów i glukozy, również nie zostały ustalone.

Jedna z metaanaliz przeprowadzona u pacjentów z MERS-CoV wykazała, że u 50% z nich wcześniej rozpoznano nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę, a 17% miało w wywiadzie chorobę wieńcową. Pacjenci w wieku >60 lat, którzy byli zakażeni SARS-CoV-2, mieli więcej objawów ze strony układu krążenia oraz cięższe zapalenie płuc niż chorzy w wieku ≤60 lat.

Autorzy podkreślają też, że leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu infekcji koronawirusami mogą wywierać działanie kardiotoksyczne, dlatego konieczne jest uważne nadzorowanie pacjentów pod tym kątem.

W podsumowaniu zwraca się uwagę na konieczność starannego monitorowania pacjentów z COVID-19 pod kątem możliwych powikłań sercowo-naczyniowych. (K.K.)

GdL 6_2020