Nowości

Kongres ASCO 2021 - badanie CheckMate 648: niwolumab w leczeniu raka przełyku

 Podczas kongresu ASCO 2021 opublikowano doniesienie Nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) or NIVO plus chemotherapy (chemo) versus chemo as first-line (1L) treatment for advanced esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): First results of the CheckMate 648 study. W badaniu uczestniczyło 970 pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku, które były randomizowane do trzech protokołów leczenia:  

1.niwolumab  + chemioterapia (fluorouracyl + cisplatyna)

2.niwolumab plus ipilimumab

3.chemioterapia (fluorouracyl + cisplatyna)

Lepsze wyniki leczenia uzyskano w grupach otrzymujących niwolumab i chemioterapie oraz niwolumab plus ipilimumab w porównaniu z grupą otrzymującą tylko fluorouracyl i cisplatynę.

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które jest  stosowane w leczeniu raka nerki, czerniaka oraz raka płuc

 
Źródło ilustracji:

Źródło:

https://meetinglibrary.asco.org/record/195919/abstract

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021

Charakterystyka produktu leczniczego niwolumab

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdivo-epar-product-information_pl.pdf

Kongres ASCO 2021 – badanie KEYNOTE-564: pembrolizumab w leczeniu raka nerki

 Podczas kongresu ASCO 2021przestawiono doniesienie "Pembrolizumab versus placebo as post-nephrectomy adjuvant therapy for patients with renal cell carcinoma: Randomized, double-blind, phase III KEYNOTE-564 study"

# 2
Kongres American Society of Clinical Oncology 2010, press room

 

Celem badania było określenie czy adiuwantowa immunoterapia pembrolizumabem jest skuteczna i bezpieczna. W badaniu uczestniczyło 994 pacjentów z potwierdzonym histologicznie rakiem jasnokomórkowym nerki (RCC) po całkowitym wycięciu guza i brakiem przerzutów do tkanek miękkich co najmniej rok po nefrektomii. Czas obserwacji pacjentów wynosił średnio 24 miesiące. U pacjentów otrzymujących pembrolizumab ryzyko nawrotu choroby lub zgonu zmniejszyło się o 32%.

    Szacowany wstępnie wskaźnik całkowitego przeżycia w ciągu 24 miesięcy wynosił 96,6% w przypadku stosowania pembrolizumabu w porównaniu z 93,5% w przypadku placebo.

    Zdarzenia niepożądane (AE) stopnia 3-5 były częstsze w przypadku pembrolizumabu niż placebo - odpowiednio 32,4% i 17,7%. W grupie otrzymującej pembrolizumab nie wystąpił żaden zgon związany z leczeniem.

Źródło:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/post-surgery-immunotherapy-extends-disease-free-survival?cid=DM7707&bid=81195224&cid=DM7755&bid=81888976

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021

O zastosowaniu pembroizumabu w leczeniu zaawansowanego raka żoładka piszemy na lamach GdL pod linkiem

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1277-pembrolizumab-w-leczeniu-zaawansowanych-stadiow-raka-zoladka

Kongres ASCO 2021 - przedstawiono wyniki badania klinicznego OlympiA

Podczas dorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) przedstawiono wiele nowych doniesień naukowych, a wśród nich wyniki badania OlympiA w leczeniu raka piersi. Wyniki tego badania klinicznego wskazują na potrzebę wykonywania badań genetycznych w kierunku mutacji BRCA u pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi.
Badania w kierunku mutacji BRCA mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące podejmowanego leczenia.

yzje dotyczące podejmowanego leczenia.

# 1

Model przedstawiający związanie się olaparibu z miejscem wiązania w komórce

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/PARP1_binding_olaparib_5DS3.png

Dodanie olaparibu po zakończeniu chemioterapii, zabiegu chirurgicznego i ewentualnej radioterapii znacząco poprawiło przeżycie wolne od przerzutów u pacjentek z mutacjami BRCA. W badaniu uczestniczyło 1 836 pacjentek wczesnym rakiem piersi wysokiego ryzyka, z mutacjami BRCA1 lub BRCA2 u których nie stwierdzono nadekspresji HER2.

Wyniki : 3-letni okres przeżycia wolny od przerzutów dotyczył 85,9% pacjentek, które otrzymywały olaparib w porównaniu z 77,1% pacjentek, które otrzymywały placebo.

Źródło: materiały prasowe 

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/parp-inhibitor-significantly-improved-disease-free-survival?cid=DM7755&bid=81888976

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021

 

Piękne tradycje placówek medycznych przy ulicy Barskiej w Warszawie

Krystyna Knypl

Miło jest gdy piękne tradycje w medycynie znajdują znakomitych kontynuatorów. Takimi przykładami są Przychodnia Otmed przy ul. Barskiej 2 oraz oddział wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie. Wysoki poziom oddziału wewnętrznego poznałam już w 1966 roku będąc studentką IV roku wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a jednocześnie rodziną pacjentki hospitalizowanej w tatmych latach z powodu zawału mięśnia sercowego.
 
# 1 Szpital przy ul. Barskiej
Szpital przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie

Ordynatorem oddziału był wówczas dr Michał Lityński, wybitny lekarz, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a także autor pierwszego na świecie opisu przypadku hiperaldosteronizmu pierwotnego (1953 roku).

# 2 Artykuł o dr M.Lityńskim Artykuł o dr M.Lityńskim

 

# 3 Wizyta w Poradni Chirurgii Szczękowej przy ul. Barskiej, lata 80 te
 
Wizyta w Poradni Chirurgii Szczękowej przy ul. Barskiej, lata 80-te

 

W latach 1975-1983 ordynatorem oddziału wewnętrznego była prof. Zofia Kuratowska, z którą współpracowała dr Małgorzata Wysocka, obecnie kontynuująca pracę jako lekarz POZ w Przychodni Otmed przy ulicy Barskiej 2. Placówka ta cieszy się wysokim uznaniem wśród mieszkańców Ochoty.

# 4 Przychodnia POZ przy ul. Brskiej 2
 
 Przychodnia POZ przy ul. Barskiej 2 w Warszawie

 

Również pani dr Marzanna Staszewska - Skurczyńska, obecnie ordynator oddziału wewnętrznego szpitala przy ulicy Barskiej, współpracowała z prof. Z. Kuratowską w Klinice Hematologii CSK AM przy ulicy Banacha 1.

Piękną tradycję niesienia pomocy pacjentom będącym w potrzebie kontynuują koledzy dyżurujący na Izbie Przyjęć szpitala oraz pracujący na oddziale wewnętrznym. W trudny czas pandemii niosą oni szybką i profesjonalną pomoc, która jest kontynuowana po przyjęciu pacjenta na oddział wewnętrzny.

Krystyna Knypl

GdL 5_2021


Wypowiedź pacjenta oczekującego na Izbie Przyjęć szpitala przy ulicy Barskiej na test PCR

 

Z pomocą pacjentom na oddziale śpieszy także piel.dypl. Justyna Filippow - Skolmowska wspierając pacjentów oraz ich rodziny w kwestiach organizacji opieki pielęgniarskiej.

# 6
 
Serdecznie dziękujemy za  cenną pomoc i wsparcie otrzymywane od wszystkich pracowników przychodni Otmed przy ul. Barskiej 2 oraz szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.

Zgodnie aktualną tendencją wirtualizacji ochrony zdrowia do najserdeczniejszych podziękowań dołączamy wiosenną e-sasankę.

W imieniu zespołu Gazety dla Lekarzy

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

 

 

 
 

Przyszłość według Światowego Forum Ekonomicznego

Pandemia COVID-19 nasiliła nierówności społeczne i pogłębił różnice w umiejętnościach między poszczególnymi ludźmi. Zaangażowanie międzysektorowe i sprawność uczenia się mogą pomóc zniwelować tę różnicę. Teraz nadszedł czas, aby wypełnić lukę w umiejętnościach aktualnie zatrudnionych pracowników, a także przyszłych talentów - czytamy na stronach internetowych World Economic Forum.
 
# 1
 
 Jeszcze przed pandemią uważano, że w następnym dziesięcioleciu technologia przekształci 1 mld miejsc pracy, napędzanych przez wzrost w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze i duże ilości danych.
Wpływ COVID-19 na edukację, pracę i przyspieszenie rozowju nowych technologii doprowadził do zmiany skali wyzwań. Szacuje się, że do 2025 r. 50% wszystkich pracowników będzie potrzebowało przekwalifikowania.
Również systemy edukacji wymagają zmian, aby nadrobić zaległości, młodzi ludzie potrzebują realnego kontekstu, a pracownicy potrzebują umiejętności, aby wykonywać nowe zawody.
Podsumowując, pilnie potrzebujemy rozwoju nowych umiejętności. W celu zebrania publicznych i prywatnych zainteresowanych stron i pobudzenia działań zbiorowych, Światowe Forum Gospodarcze i TCS (Tata Consultancy Services) zbadały światowy krajobraz umiejętności w latach 2016-2019. W ramach tego nowatorskiego projektu - "Closing the Skills Gap 2020" - opracowano zapotrzebowanie na umiejętności w czterech kluczowych obszarach:
 
#kształcenie podstawowe,
#szkolnictwo wyższe,
#szkolenia techniczne i zawodowe
#uczenie się dorosłych
 
Raporty pokazują na przykład, że w Wielkiej Brytanii zbyt mało dzieci uczy się w szkole umiejętności informatycznych. W USA większość szkół podstawowych nie posiada programu nauczania informatyki, który jest podstawą innowacyjności uczniów w coraz bardziej cyfrowej gospodarce.
Programy takie jak TCS' goIT i Ignite My Future in School mają na celu rozwiązanie tych problemów. Program Ignite My Future zaangażował dotychczas ponad 15 500 nauczycieli i prawie 900 000 uczniów, wprowadzając myślenie obliczeniowe do każdego podstawowego przedmiotu, podczas gdy program goIT umożliwił ponad 80 000 uczniów posiadających umiejętności w zakresie innowacji cyfrowych do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Przezorny zawsze upoważniony albo instrukcja obsługi IKP

Krystyna Knypl

Gdy wpiszemy w google hasło "indywidualne konto pacjenta" pojawia się informacja, że w zasobach internetu jest na ten temat aż 3,5 mln dokumentów!

# 1

IKP czyli Indywidualne Konto Pacjenta to wyzwanie dla pacjenta, aby się tam zalogować trzeba wczuć się w sposób myślenia informatyków, a nie jest to ani proste ani łatwe. Podobno zalogowało się na IKP 8 mln obywateli, co oznacza, że dla 30 mln jest to wyzwanie!

Jaki je pokonać? Wcieliłam się w rolę pacjenta i już po kilku dniach prób, przymiarek, konsultacji, korespondencji z urzędami tworzącymi to wiekopomne dzieło pokonałam liczne e-zasieki.

Wchodzimy na adres:https://pacjent.gov.pl/

 

# 1
 

Klikamy na zaloguj się w górnym prawym rogu aby przejść do IKP czyli Internetowego Konta Pacjenta. Nie ulegamy wzrokowej pokusie aby kliknąć na to co jest na środku ekrany czyli "E-rejstracja na szczepienie przeciw COVID-19" bowiem jest to zupełnie inna bajka, której nie opowiadamy w tym wątku.

# 2

Odsłania się obraz jak powyżej, klikamy na "Zaloguj się na IKP"

W wyniku tego jakże trafnego kroku w postaci właściwego kliknięcia odsłania się nam następna odsłona "Wybierz sposób logowania"

# 3

Klikamy na "Profil Zaufany" jeśli mamy taki profil via nasz bank

# 4

Klikamy na logo naszego banku i dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Logowanie wymaga wipsania hasła, które przychodzi z banku na nasz telefon komórkowy.

Gdy już wejdziemy na IKP możemy upoważnić wybraną osobę / osoby do różnych rzeczy - ważne jest aby upoważnić do dostępu do medycznej dokumentacji papierowej oraz informacji o stanie zdrowia.

Można też upoważnić do wglądu w recepty, skierowania, sanatoria.

# 5
 

Upoważniamy oddzielnie do informacji o stanie zdrowia i oddzielnie do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kiedyś można było upoważnić bezterminowo, teraz jest dostępny kalendarz na 15 lat. Gdy wpisujemy upoważnienie pojawiają się dwie rubryki "Nazwisko" oraz "Pesel".

Wpisujemy tylko nazwisko danej osoby, bez imienia! Nawet jeśli osoba przez nas upoważniana nosi najbardziej popularne nazwisko w kraju nie ulegamy pokusie dodania imienia, bowiem spowoduje to zablokowanie IKP na czas jakiś (może to być na jeden dzień).

Upoważnienie na IKP nie wyczerpuje tematyki upoważnień, warto mieć też inny dokument wypełniony, podpisany, poświadczony dzięki któremu będziemy mogli uzyskać informacje o stanie zdrowia, załatwić sprawę w banku .

Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisana … pesel … legitymująca się dowodem osobistym … zamieszkała … udzielam pełnomocnictwa … Imię i nazwisko ... pesel … legitymującej się dowodem osobistym zamieszkałej … do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami i bankami, przedsiębiorstwami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz sądami, do składania w moim imieniu oświadczeń i wniosków, regulowania rachunków, do odbioru i kwitowania dokumentów, korespondencji, przesyłek i należności z jakiegokolwiek tytułu mogących przypadać, a także udzielania pełnomocnictw osobom trzecim oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

Po wykonaniu tych czynności układamy się na dowolnie wybranym boku, leżymy, pachniemy, śpiewamy, relaksujemy się - bowiem opisane powyżej czynności bardzo nawet energicznego człowieka wyczerpują.Zrozumienie szlaku myślenia producentów IKP zajęło mi kilka dni.

Może porónywalny poziom zagmatwania informatycznego miał wniosek o wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych, który trzeba było wypełnić w języku angielskim. Nie przewidywał on że może być adres z dwoma numerami domu pisany "7/9" jak to jest w przypadku mojego miesjca zamieszkania. Nie mogłam napisać tylko "7" ani tylko "9". Po wielu godzinach rozmyślań wpisałam "7 to 9" i program to zaakceptował. Więcej o relacjonowanych konferencjach pod linkiem

https://www.photoblog.com/mimax2/2018/07/04/4072018-akredytacje-dziennikarskie-w-stanach-zjednoczonych/

Krystyna Knypl

GdL 5_2021

 

 
 

 

Instytut Radowy Marii Skłodowskiej - Curie powstał z funduszy zgromadzonych przez kobiety!

Krystyna Knypl

29 maja 1932  roku otworzono  Instytut Radowy w Warszawie, który z czasem został przekształcony w Instytut Onkologii, a następnie w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie. Z placówką tą związanych jest wiele znakomitych nazwisk wybitnych lekarzy oraz naukowców, zwykle znanych opinii publicznej. Mniej znany jest natomiast fakt, że powstanie Instytutu Radowego ma wybitne feministyczne korzenie, co niestety umyka uwadze męskiej narracji historycznej.
 
# 1 Marie Meloney z Marią Cuierie - Skłodowską i jej córkami Ireną oraz Ewą

Od lewej Marie Meloney, Irena Curie, Maria Skłodowska - Curie, Ewa Curie

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Mattingly_Meloney#/media/File: Meloney-with-Irene-Marie-and-Eve_Curie-1921.jpg

Zbiórka pieniędzy na Instytut Radowy (dokładnie na zakup 1 grama radu dla dalszych badań prowadzonych przez Marię Curie - Skłodowską) została przeprowadzona przez Marie Meloney, dziennikarkę i redaktorkę kobiecego magazynu The Delineator, która podczas wywiadu z Curie dowiedziała się, że jej badania są wstrzymywane z powodu niedostatecznej ilości radu.

Marie Meloney zapytała: "Gdybyś miała cały świat do wyboru, co byś wzięła?". Maria Skłodowska - Curie odpowiedziała: "Potrzebuję jeden gram radu, aby kontynuować moje badania, ale nie mogę go kupić; rad jest dla mnie zbyt drogi".

Marie Meloney utworzyła w Stanach Zjednoczonych Fundusz Radowy Marii Curie, który składał się z 35 wybitnych kobiet. Do komitetu należały między innymi: Virginia Gildersleeve, Ada Comstock, Aurelia Reinhardt, Mary WoolleyMeta Glass.

W 1921 r. Maria Skłodowska - Curie oraz jej dwie córki odwiedziły Stany Zjednoczone, aby odebrać dar kobiet amerykańskich. Podczas pobytu zorganizowano na jej cześć uroczystość w Carnegie Hall. Następnie uczona pojechała do Waszyngtonu i odwiedziła Biały Dom, gdzie prezydent Warren Harding wręczył jej gram radu w wyłożonym ołowiem pudełku.

Źródło:

https://www.aauw.org/resources/faces-of-aauw/marie-curie/

Marie Mattingly Meloney (1878 -1943) używała nazwiska William B. Meloney jako swojego nazwiska zawodowego i towarzyskiego, była jedną z czołowych kobiet dziennikarek w Stanach Zjednoczonych w owym czasie.

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Mattingly_Meloney

# 1 Zakład Radioterapii Instytutu Onkologii w Warszawie
 
Pamiątkowa tablica poświęcona podarowaniu 1 grama radu znajduje się w Zakładzie Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie (Fot. Mieczysław Knypl)

 

Więcej informacji o Zakładzie Radioterapii jest dostępne pod linkiem

https://www.pib-nio.pl/struktura-organizacyjna/dyrektor/zastepca-dyrektora-ds-klinicznych/zaklad-radioterapii-i/

Zespół Gazety dla Lekarzy przesyła wszystkim Koleżankom i Kolegom Lekarzom z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz Ich Współpracownikom z okazji jubileuszu serdeczne pozdrowienia oraz gratulacje!

Dziękujemy Wam za wspaniałą postawę oraz pomoc, którą niesiecie wszystkim potrzebującym pacjentom każdego dnia!

Dr n. med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

GdL 5_2021

 

 

 

 

 

Krystyna Knypl - mentioning my journalist accreditations since 2005

 

American College of Cardiology 2021

World Economic Forum, Davos 2021

 
While waiting for the Davos e-conference to begin, you can realistically celebrate the ceremony...

Reuters Next conference „Rethink, Rebuilt, Recovery A new Vision for Better Tomorrow” 2021

 

EU Health Programme, Komisja Europejska, Bruksela 2019

 

# 3 My badge 

Health Conference, Komisja Europejska, Ateny 2018

 

 

Cluster Meeting, Migration and Health, Komisja Europejska, Bruksela 2017

EU Health Programme, Komisja Europejska, Madryt 2017

 

Rare Disesases, Komisja Europejska, Bruksela / Leuven 2017

 

Senat RP, Warszawa 2016

 

 

Polsko - Francuskie Seminarium Pulmonologiczne, Warszawa 2016

 

Final Results of the ACCORD Project, Komisja Europejska, Madryt 2015

 

 

American College of Cardiology Annual Meeting, San Diego, off site 2015

 

 

Sejm RP, Warszawa 2014

 

 Organ Donation Congress, Sydney 2013

 

 

American Academy of Pain Medicine, Phoenix 2014

 

American Society of Haematology Annual Meeting, San Francisco 2014, off site

 

 

3th Health Programme, Komisja Europejska, Ateny 2014

 

 

Innovative Medicine Initiative, Bruksela 2014

 

 Organ donation and Transplantation, Komisja Europejska Bruksela 2013

 

Konferencja Waste Management (WM), organizowana przez WM Symposia (WMS), przyciąga tysiące uczestników z całego świata i jest powszechnie uważana za najlepszą międzynarodową konferencję dotyczącą zarządzania materiałami radioaktywnymi, Phoenix 2014

 

WONCA, Praga 2013

Sejm RP 2013

 

Sejm RP, Warszawa 2013

Journalists' Workshop, Organ Donation and Transplantation, Brussels 2013

IMI Stakeholder Forum, Bruksela 2013

 

 

European Society of Cardiology Congress, Amsterdam 2013

 

 

American Society of Clinical Oncology, Annual Meeting, Chicago 2012

American Diabetes Association, 72 Scientific Sessions 2012, Philadelphia

 

Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012

 

 

Presidential Palace, the conference on the 20 th anniversary of family medicine in Poland, Warsaw 2012

 

American Society of Clinical Oncology Annual Meeting, Chicago 2012

Sejm RP, Warszawa 2011

 

American College of Cardiology Annual Meeting, Atlanta 2011

 

Innovation in Healthcare, Brussels 2010

 

ECTRIMS, Dusseldorf 2009

 

 

 

 

Residual Risk Reduction Initiative, New Orleans 2008

 

Euroscience Open Forum, Barcelona 2008

 

World Congress of Cardiology, Buenos Aires 2008

 

American Heart Association Congress, Orlando 2007
Lindau Meeting of Nobel Laureates, 2007
 
 European Society for the Study of Women's Sexual Health, Lisbon, Annual Meeting, 2006
 
Cardiometabolic Risk, International Media Summit, Paris 2006
 
Global Media Briefing, Zurich, 2006
European Society of Sexual Medicine Congress, Copenhagen 2005

American Heart Association, Dallas, 2005
 
Press office at the congress of American Society of Hypertension, San Francisco 2005, notice what stylish computers the press office was equipped with at the time...we didn't have private computers back then...
# 1 My first press accreditation on congrss of American Society of Hypertension 

American Society of Hypertension San Francisco 2005, my first journalism accreditation abroad

GdL 5_2021

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

Z inicjatywy World Hypertension League 17 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

https://www.whleague.org/index.php/features/world-hypertension-day

Aby mieć prawidłowe ciśnienie krwi konieczne jest przestrzeganie diety z ograniczeniem jonu sodowego.

Zapraszam do lektury mojej monografii

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_biblioteka/bibl_gdL_cywilizacja_jonu_sodowego.pdf

Krystyna Knypl

GdL 5_2021

# 1

Nowy polski test wykrywa SARS-CoV-2 w ślinie w ciągu kilkudziesięciu minut!

 

Genomtec SA, spółka zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej  zarejestrowała i wprowadzi do obrotu, na terenie Unii Europejskiej, test diagnostyczny Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (RT-LAMP Direct Kit), który umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 ze śliny pacjenta.

Test zapewni pacjentom większy komfort, gdyż nie będą oni musieli być poddawani procedurze pobrania wymazu np. z nosogardzieli. Możliwość badania ze śliny, zmniejszy również ryzyko ekspozycji na wirusa dla personelu pobierającego próbkę i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Dzięki testowi RT-LAMP Direct Kit odczytanie wyniku testu od momentu otrzymania próbki śliny przez laboratorium, będzie możliwe już po kilkudziesięciu minutach.

Źródło: informacja prasowa

(K.K.)

GdL 5_2021

Pembrolizumab w leczeniu zaawansowanych stadiów raka żołądka

 

Krystyna Knypl

 

We wrześniu 2020 na łamach JAMA Oncology opublikowano doniesienie zatytułowane Efficacy and Safety of Pembrolizumab or Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone for Patients With First-line, Advanced Gastric CancerThe KEYNOTE-062 Phase 3 Randomized Clinical Trial w którym uczestniczyło 27 ośrodków onkologicznych z całego świata. Dane rejestrowe o badaniu są pod linkiem https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02494583 . W badaniu uczestniczyli także polscy pacjenci leczeni w Instytucie Onkologii w Warszawie.

Pacjentów leczono wg trzech różnych protokołów:

#pembrolizumab w dawce 200 mg

# pembrolizumab plus chemioterapii (cisplatyna 80 mg/m2/d w dniu 1. plus fluorouracyl 800 mg/m2/d w dniach 1-5

# kapecytabina 1000 mg/m2 dwa razy na dobę) lub chemioterapii plus placebo, co 3 tygodnie

Przydział do poszczególnych grup terapeutycznych był losowy.

# 1

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pembrolizumab#/media/File

Pembrolizumab_5DK3.png

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie całkowite oraz przeżycie wolne od progresji choroby. Łącznie leczono 763 pacjentów; pembrolizumab otrzymało 256 osób; pembrolizumabu plus chemioterapię 257; chemioterapię 250 osób. Średni wiek dla całej grupy wynosił 62 lata ( a wahał się od 20 do 87 lat) ; 72,6% stanowili mężczyźni. Obserwacja chorych trwała średnio 29,4 miesięcy ( wahała się od 22,0 do 41,3 miesięcy).

Chorzy otrzymujący pembrolizumab przeżyli średnio 10,6 miesiećy a chemioterpaię średnio 11,1 miesięcy; a grupa otrzymująca pembrolizumab plus chemioterapię miała przeżycie wynoszące średnio 12,5 miesiący.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych ( określanych jako 3 do 5 stopnia ) związanych z leczeniem wynosił: w przypadku stosowania tylko pembrolizumabu 17%; w grupie otrzymującej pembrolizumabu plus chemioterapii 73%; a w grupie leczonej tylko chemioterapii 69%.

Autorzy we wnioskach piszą, że pembrolizumab był „non interior” ( nie gorszy) niż chemioterapia.Pembrolizumab został dopuszczony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. W 2017 r. amerykańska Agencja Żywności nai Leków (FDA) zatwierdziła go w przypadku każdego nieresekcyjnego lub przerzutowego guza litego z pewnymi anomaliami genetycznymi (niedobór naprawy niedopasowania lub niestabilność mikrosatelitarna).

Pembrolizumab, znany pod nazwą handlową Keytruda, jest humanizowanym przeciwciałem stosowanym w immunoterapii nowotworów. Obejmuje to leczenie czerniaka, raka płuc, raka głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina i raka żołądka, podaje się go w powolnym wlewie dożylnym.

Do częstych działań niepożądanych należą: zmęczenie, bóle mięśniowo-szkieletowe, zmniejszony apetyt, świąd skóry, biegunka, nudności, wysypka, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, zaparcia, bóle brzucha. Pembrolizumab jest to przeciwciało o izotypie IgG4, które blokuje mechanizm ochronny komórek nowotworowych i tym samym umożliwia układowi odpornościowemu ich niszczenie. Celuje ono w receptor białka programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) limfocytów. Działa poprzez ukierunkowanie na szlak komórkowy białek występujących na komórkach odpornościowych organizmu i niektórych komórkach nowotworowych, znany jako PD-1/PD-L1.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2769922

Krystyna Knypl

GdL 6_2021

Inne przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu raka żołądka to bematitiumab, więćej pod linkiem

https://www.photoblog.com/mimax2/2021/04/29/29042021-bemarituzumab-badanie-kliniczne-pierwszej-fazy/

O aspirynie na kongresie American College of Cardiology Virtual 2021

Dobre leki mają to do siebie, że się nie starzeją oraz nie mają poważnej konkurencji. Przykładem takiego leku jest aspiryna czyli kwas acetylosalicylowy. Była ona przedmiotem kolejnego badania klinicznego, którego wyniki przedstawiono podczas trwającego właśnie kongresu American College of Cardiology Virtual 2021.

# 1

 

W badaniu ADAPTABLE nie wykazano przewagi aspiryny 325 mg nad 81 mg u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową. W badaniu uczestniczyli pacjenci z przebytym zawałem mięśnia sercowego, przebytą rewaskularyzacją wieńcowa, przebytym badaniem koronarograficznym które wykazało ≥75% zwężeniem tętnicy wieńcowej oraz pacjenci z wywiadem w kierunku przewlekłej choroby wieńcowej.

Celem badania była ocena działania aspiryny w dawce 81 mg w porównaniu z dawką 325 mg u pacjentów z wymienionych powyżej grup. Pacjenci byli losowo przydzielani do stosowania aspiryny w dawce 81 mg (n = 7 540) lub aspiryny w dawce 325 mg (n = 7 536). Całkowita liczba uczestników badania trwającego 26,2 miesięcy wynosiła 15 076 osób. Średni wiek pacjentów wynosił 68 lat, kobiety stanowiły 31%, w badanej grupie było 38% pacjentów miało współistniejącą cukrzycę.

Wyniki badania:

Zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu w ciągu 12 miesięcy wystąpił o 7,3% pacjentów stosujących aspirynę w dawce 81 mg oraz u 7,5% pacjentów stosujących aspirynę w dawce 325 mg ( p=0,75). Poważne powikłania w postaci krwawienia wymagającego przetoczenia krwi w obu grupach wystąpiły z podobną częstością wynoszącą 0,6% (p=0,41). Zmian dawki była konieczna u 7,1% w grupie aspiryny 81 mg w porównaniu z 41,6% w grupie aspiryny 325 mg.

Wnioski podane przez autorów badania są następujące:

W tym pragmatycznym badaniu z udziałem pacjentów z utrwaloną chorobą sercowo-naczyniową nastąpiła znaczna zmiana dawki na 81 mg aspiryny na dobę i nie było istotnych różnic pod względem zdarzeń sercowo-naczyniowych lub poważnych krwawień między pacjentami, którym podawano 81 mg, a tymi, którym podawano 325 mg aspiryny na dobę.

Badanie zostało opublikowane na łamach New England Journal of Medicine w doniesieniu Comparative Effectiveness of Aspirin Dosing in Cardiovascular Disease przez W. Schuyler Jones i wsp.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137

Źródło:

https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Clinical-Trials/2021/05/14/01/47/ADAPTABLE

Krystyna Knypl

dziennikarz akredytowany na kongresie ACC.21Virtual

GdL 6_2021

Pierwszy dzień obrad kongresu American College of Cardiology Virtual 2021

Niezwykle interesująca forma z szerokim wyborem jednocześnie prezentowanych sesji na następujących kanałach: # gorące tematy w kardiologii; # wytyczne; # interdyscyplinarne zagadnienia edukacyjne; # zagadnienia globalne zdrowia sercowo - naczyniowego; # tematy podstawowe, którym poświęcono dwa kanały prezentacji.

# 1
 

Wybrałam sesję poświęconą nadciśnieniu tętniczemu, podczas której dyskutowano między innymi przydatność tabletek złożonych.

Temat stosowania leków złożonych powraca na hipertensjologicznej osi czasu. Dawno, dawno temu był pewien preparat złożony zawierający rezerpinę, dihydroergokrystynę oraz clopamid. Zapisywaliśmy go, pacjenci chętnie stosowali, jedną tabletkę łatwo przełknąć.

W pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że nie należy stosować leków złożonych bowiem objawy niepożądane powodowane przez jeden składnik zmuszają nas do odstawienia wszystkich składników. Nastała więc era leków jednoskładnikowych.

Przed kilku laty usłyszeliśmy, że współczesny człowiek musi mieć leczenie lekkie, łatwe i przyjemne, a w dodatku podane na tacy, na której leży jedna, łatwa do połknięcia tabletka. Różni producenci zapewniali, że tylko ich tabletka jest najlepsza, ale argumenty mieli niezbyt przekonywujące.

Jeden z prelegentów poświęconej leczeniu nadciśnienia na ACC.21Virtual podał przepis na taką tabletkę.

Współczesnemu człowiekowi potrzebna jest cudowna tabletka hipotensyjna, która  spowoduje zmniejszone spożycie jonu sodowego oraz kalorii.

I jest to najznakomitszy komentarz jaki słyszałam o hipotensyjnych lekach złożonych!

@mimax 2/ Krystyna Knypl

dziennikarz akredytowany na ACC.21Virtual

GdL 6_2021

Kongres American College of Cardiology Virtual 2021

Już jutro rozpoczyna się kongres American College of Cardiology Virtual 2021. Jedną z pierwszych sesji będzie ACC/AHA Ethics and Professionalism 2021. W trakcie sesji omówione zostaną zalecenia dotyczące profesjonalizmu i etyki lekarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny kardiologii. Interaktywna sesja będzie zawierała pytania i odpowiedzi publiczności oraz dyskusję panelową.

 

# 1
 
Redaktor naczelna Gazety dla Lekarzy dr Krystyna Knypl otrzymała akredytację dziennikarską na kongresie  American College of Cardiology Virtual i będzie na bieżąco informowała Czytelników o jego przebiegu.
 
GdL 6_2021

Szyldoza pospolita pożarła historię medycyny

Ulica Nowogrodzka 59 to nie tylko moje pierwsze miejsce pracy (więcej w książce Złoty Dyplom Lekarza) w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 Akademii Medycznej w Warszawie, ale także adres, pod którym pracowały różne wybitne osoby, wielce dla medycyny zasłużone, odbywały się tu pionierskie zabiegi chirurgiczne, wreszcie toczyły się nasze młode lekarskie losy w latach 70 tych XX wieku.

Pod tym adresem pracował tuż po wojnie prof. Witold Orłowski - autor wielotomowego dzieła Choroby wewnętrzne i późniejszy kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych. Pod tym adresem dokonano pierwszego w Polsce przeszczepu nerki. Pracowali tu znakomici lekarze, stypendyści Fundacji Rockefellera, uczniowie laureatów Nagrody Nobla, późniejsi wysocy rangą pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia...

Po tych historycznych faktach, wybitnych ludziach, ich osiągnięciach nie ma najmniejszego śladu. Jedyne co rzuca się w oczy to upstrzona szyldami brama wejściowa.

Szyld na szyldzie i szyldem pogania i oczywiście wchodzić na teren szpitala zabrania.

Płatnik i szyldoza rulez!

#1

Wejście do szpitala  od ulicy Nowogrodziej 59

#2

Dobrze, że chociaż szpitalny ogród prezentuje się wiosennie

Disclosure:

nie zgłaszam konfliktu interesów, zdjęcie wykonano zachowując wymagany odstęp sanitarny od szpitalnej kolekcji wszelkoch patigenów, dzięki znakomitemu zoom'owi.

@mimax2 / Krystyna Knypl

 
 GdL 6_2021

Komisja Europejska przedstawia unijną strategię na rzecz rozwoju i dostępności środków terapeutycznych przeciwko COVID-19

 

Ogłoszona dziś strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 stanowi uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Ma ona wspierać rozwój i dostępność bardzo potrzebnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, w tym środków niezbędnych do leczenia długiego COVID-19. Ogłoszona dziś strategia obejmuje pełny cykl życia leków:  od badań, rozwoju i produkcji po zamówienia i wdrażanie.

Czytaj więcej: Komisja Europejska przedstawia unijną strategię na rzecz rozwoju i dostępności środków...

Indywidualne Konto Pacjenta (IKP) musi być: Inne - Krótkie - Pożyteczne!

Indywidualne Konto Pacjenta informuje o wystawionych i zrealizowanych e-receptach, dawkowaniu leku przepisanego przez lekarza, historii wizyt w przychodni/u lekarza; pomocy, jakiej udzielono pacjentowi, a także kosztowały świadczenia, zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich, historii leczenia osoby bliskiej, która do tego upoważniła a także dziecka do 18 roku życia, o tym, kto i kiedy pacjenta zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek oraz dacie zarejestrowania ostatniej składki, listę wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

# 1 Access filtrage czyli dostep filtowany

Dlaczego pacjent / upoważniona przez niego osoba / jego lekarz rodzinny nie ma dostępu do wyników badań wykonanych podczas hospitalizacji???

Nie ma dostępu bo.... bo nie??? bo nikt nie pomyślał, że mogą takie wyniki interesować inne osoby / podmioty niż placówka zlecająca???

Do niedawna mówiono, że myślenie ma kolosalną przyszłość, ale zaczynam mieć wątpliwości czy to powiedzenie ma jeszcze rację bytu w Nowym Wspaniałym Świecie po Wielkim Resecie???

Krystyna Knypl

GdL 6_2021

 

Jedna dawka szczepionki może zmniejszyć o 50% ryzyko przenoszenia wirusa SARS-CoV-2

Pojedyncza dawka szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer lub AstraZeneca zmniejsza ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na najbliższe osoby nawet o połowę, jak wynika z analizy ponad 365 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

K. Dunbar i  wsp. z Public Health England w Londynie w doniesieniu Impact of vaccination on household transmission of SARS-COV-2 in England piszą, że u osób, które były szczepione przez co najmniej 21 dni, nadal można uzyskać wynik pozytywny na obecność wirusa.

Jednak przenoszenie wirusa z tych osób na inne osoby w ich gospodarstwach domowych było o 40 - 50% mniejsze niż w gospodarstwach domowych, w których były osoby niezaszczepione.

Wyniki dla szczepionek obu producentów były podobne. Doniesienie  nie zostało jeszcze poddane recenzji.

Źródło:

https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a?t=1619551571214

 (K.K.)

GdL 6 _ 2021

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie danych dotyczących zdrowia

 

Komisja Europejska rozpoczyna 3 maja 2021 r. otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności.

Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.

Berlaymont Building

Utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia należy do kluczowych priorytetów obecnej Komisji w dziedzinie zdrowia. Celem tej przestrzeni jest promowanie wymiany danych dotyczących zdrowia oraz wspieranie badań dotyczących nowych strategii profilaktycznych leczenia, leków, sprzętu medycznego i wyników leczenia.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkich zainteresowanych obywateli i zainteresowane podmioty. Warunkiem nieodzownym, który nie podlega negocjacjom, jest solidne oparcie na prawach obywateli, w tym prawie do prywatności i ochrony danych – czytamy w komunikacie prasowy.

Innowacyjne rozwiązania i technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja mogą zmienić sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Dzięki nim systemy te będą one bardziej zrównoważone i pozwolą lepiej dbać o zdrowie pacjentów  - informuje Komisja Europejska.

Źródło:

opracowano na podstawie materiałów prasowych nadesłanych przez

Wydział Prasy Komisji Europejskiej (Przedstawicielstwo w Polsce)

GdL 5_2021

Przerzuty w raku żołądka

 

Na łamach pisma Oncotarget ukazało się doniesienie zatytułowane Metastatic spread in patients with gastric cancer, którego autorami są Matias Riihimäki i wsp., w którym omówiono zagadnienie przerzutów raka żołądka na podstawie danych pochodzących ze szwedzkich oraz niemieckich baz danych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5239553/

Najczęstszymi miejscami przerzutów były: wątroba ( 48%), otrzewna (32%), płuco (15%) i kości (12%). Przerzuty do płuc, układu nerwowego i kości były częstsze u mężczyzn w raku wywodzącym się z komóek wpustu i u mężczyzn, natomiast rak wywodzący się z innych komórek częściej dawał przerzuty w obrębie otrzewnej.

Gruczolakoraki z komórek sygnetowatych ( rak śluzowo - komórkowy) częściej dawały przerzuty w obrębie otrzewnej, kości, rzadziej do płuc i wątroby w porównaniu z gruczolakorakiem uogólnionym.

Przerzuty do kości jako pierwszy objaw raka żołądka należą do rzadkości opisany przez W.B. Ameur i w wsp. w doniesieniu Bone metastasis as the first sign of gastric cancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5724943/

Autorzy opisują zmiany osteolityczne w kręgosłupie i miednicy u 60 letnie kobiety. Pacjentkę poddano chemioterapii z zastosowaniem oksaliplatyny i 5-fluorouracylu oraz napromienianiu.

Jae Bong Ahn i wsp. podali, że wśród 2150 pacjentów, u których rozpoznano raka żołądka od czerwca 1992 r. do sierpnia 2010 r., przerzuty do kości występowały u 19 chorych z częstością 0,9%.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204476/

Okres od rozpoznania przerzutów do kości do zgonu wynosił od 1 do 9 miesięcy, średnio 3,8±2,6 miesięcy. Prognoza stawiana jest nie tylko na podstawie badania histopatologicznego, ale także markerów nowotworowych - czytamy w artykule Bone metastasis in gastric cancer patients D.Wang i wsp.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181400/

Krystyna Knypl

GdL 5_2021

Gazeta dla Lekarzy nr 5/2021 - artykuł wstępny oraz spis treści

Współpraca wszystkich zawodów medycznych jest niezbędnym elementem sprawnego i harmonijnego funkcjonowania każdego systemu ochrony zdrowia. Bardzo ważne jest aby przedstawiciel każdego zawodu działał w zakresie swoich kompetencji oraz posiadanych uprawnień, wynikających z przepisów prawa opartych na przemyślanych decyzjach. Wszelkie próby modyfikowania zakresu kompetencji  powodowane  okolicznościami  pozamerytorycznymi szkodzą wszystkim – wykonawcom zaleceń, przedstawicielom innych zawodów medycznych, a przede wszystkim pacjentom.

Tak jak jest żywność modyfikowana genetycznie, tak mamy próby  modyfikowania  zakresu obowiązków zawodów medycznych. Jeden i drugi produkt są bez smaku i nie działają tak jak powinny. Warto mieć tego świadomość zanim podejmie się decyzje kompetencyjne odnośnie zawodów medycznych oparte na technologii porywania się z motyką na księżyc.

Czas pandemii zmienił wiele aspektów naszego funkcjonowania, aby podążać za ogólnym trendem wprowadzamy od numeru 5/2021 wersję opartą na artykułach publikowanych na naszej stronie www. Rezygnujemy z wersji PDF., która jest wprawdzie miła dla oka, ale mało popularna wśród czytelników, a także bardzo pracochłonna.

W artykule wstępnym będziemy podawać linki do zawartości każdego numeru.

Front Lady Teresa

Naszą Front Page Lady zgodziła się zostać pani mgr farmacji Teresa Komorniczak, z którą mamy zaszczyt współpracować od wielu lat, owocnie realizując wspomnianą współpracę zawodów medycznych. Pamiętnym wydarzeniem naszej współpracy było wspólne uczestnictwo w konferencji prasowej podczas kongresu American Heart Association 2007 w Orlando.

Dotychczasowe informacje od nr 5/2021 GdL są dostępne pod linkami

Nowości

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci

Artykuły poglądowe

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/1264-czy-mozliwe-jest-zachorowanie-na-covid-19-poprzez-kontakt-z-zakazona-powierzchnia

Linki do tekstów publikowanych na łamach GdL od 1/05/2021 w dziale Blog Redaktor Naczelnej

http://gdl.kylos.pl/wp/?p=27470

Życzę ciekawej lektury i serdecznie pozdrawiam!

Krystyna Knypl

 

Diagnostyka i leczenie grzybiczego zapalenia przełyku

Krystyna Knypl

Candida jest organizmem drożdżakowym, który kolonizuje nabłonek powierzchniowy przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego zdrowego człowieka jako normalna flora. W przypadku upośledzenia lokalnego lub ogólnoustrojowego układu odpornościowego może dojść do przerostu candidy, co prowadzi do zakażenia grzybami candida. Ponad 15 różnych gatunków candida może wywoływać choroby, a najczęstszymi patogenami są C. albicans, C. glabrata i C. tropicalis.

Czytaj więcej: Diagnostyka i leczenie grzybiczego zapalenia przełyku

Wariant kalifornijski SARS-CoV-2 a skuteczność szczepionki

Koronawirus SARS-CoV-2, którego wariant B.1.429 zidentyfikowano po raz pierwszy w Kalifornii, szybko rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i został wykryty w co najmniej 25 innych krajach, także w Polsce. Szczegółowe dane o zasięgu są pod adresem https://www.gisaid.org/hcov19-variants. Wariant ten zawiera trzy mutacje białka kolcowego.

Czytaj więcej: Wariant kalifornijski SARS-CoV-2 a skuteczność szczepionki

Pierwszy na świecie przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 przez przeszczepione płuco z dawcy na biorcę

University of Michigan Medical Center

University of Michigan Medical Center

Na łamach „American Journal of Transplantation” D.R. Kaul i wsp. z University of Michigan Medical School opublikowali artykuł zatytułowany Donor to recipient transmission of SARS-CoV-2 by lung transplantation despite negative donor upper respiratory tract testing. Opisano w nim pierwszy na świecie przypadek przeniesienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez transplantację narządu.

Czytaj więcej: Pierwszy na świecie przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 przez przeszczepione płuco z dawcy na biorcę

Naukowcy z RPA zidentyfikowali kolejną mutację SARS-COV-2

Pod koniec 2020 r. Network for Genomic Surveillance in South Africa (więcej:  https://www.krisp.org.za/ngs-sa/ngs-sa_network_for_genomic_surveillance_south_africa/) wykryła w Afryce Południowej nowy wariant SARS-CoV-2, który oznaczono symbolem 501Y.V2. Mutacja ta charakteryzuje się zwiększoną zdolnością przenoszenia oraz opornością na przeciwciała neutralizujące powstałe w wyniku naturalnego zakażenia lub szczepienia.

Czytaj więcej: Naukowcy z RPA zidentyfikowali kolejną mutację SARS-COV-2

Metody leczenia przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym

Siedzący tryb życia, brak ruchu, nadwaga sprzyjają schorzeniom zwyrodnieniowym układu kostno-stawowego. Na łamach „International Orthopaedics” (2019) 43:841-851 ukazał się artykuł Current concepts for lumbar disc herniation na ten temat.
Ból dolnego odcinka kręgosłupa jest niezwykle powszechny, doświadcza go około 70% ludzi w pewnym okresie swojego życia. Rwa kulszowa jest jedną z najczęstszych postaci bólu spowodowanego przez zmiany w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa. Około 5% mężczyzn i 2,5% kobiet doświadcza rwy kulszowej. Ból dolnego odcinka kręgosłupa i rwa kulszowa stanowią raczej objawy niż konkretne rozpoznania, najczęstszym ich źródłem jest zwyrodnienie międzykręgowe prowadzące do choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego i dyskopatii lędźwiowej.

Czytaj więcej: Metody leczenia przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym

Szczegółowy raport Europejskiej Komisji Leków o powikłaniach po szczepionce Astra Zeneca

Do 11 marca 2021 r. podano na świecie ponad 5,5 mln dawek szczepionki przeciwko SARS-C0V-2 wyprodukowanej przez Astra Zeneca. Na podstawie zgłoszonych na 12 marca danych European Medicine Agency (EMA) opublikowała raport o poważnych działaniach niepożądanych obserwowanych po podaniu szczepionki. Raport obejmuje analizę 202 przypadków zgłoszonych przez pracowników służby zdrowia. Większość z nich pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z czego najwięcej z Wielkiej Brytanii (158). Większość przypadków (122) dotyczyła kobiet, 76 mężczyzn, a w 4 przypadkach płeć nie została podana. Wiek szczepionych wahał się od 16 do 99 lat, średnio 47 lat.

Czytaj więcej: Szczegółowy raport Europejskiej Komisji Leków o powikłaniach po szczepionce Astra Zeneca

Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

4_2021

gdl 10 2020 1Koleżanki i Koledzy,

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła lata 2021-2030 dekadą zdrowego starzenia. Ogłosić coś łatwo, zrealizować zdecydowanie trudniej. Wydłużenie życia współczesnych pokoleń dorosłych ludzi nastąpiło głownie za sprawą profilaktyki schorzeń układu krążenia oraz wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia schorzeń onkologicznych. Uwadze świata medycyny uszła profilaktyka schorzeń zwyrodnieniowych dotyczących układu kostno-stawowego oraz układu neurologicznego i narządu wzroku.

Czytaj więcej: Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

Podkategorie

 • Przerzuty w raku żołądka

   

  Na łamach pisma Oncotarget ukazało się doniesienie zatytułowane Metastatic spread in patients with gastric cancer, którego autorami są Matias Riihimäki i wsp., w którym omówiono zagadnienie przerzutów raka żołądka na podstawie danych pochodzących ze szwedzkich oraz niemieckich baz danych.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5239553/

  Najczęstszymi miejscami przerzutów były: wątroba ( 48%), otrzewna (32%), płuco (15%) i kości (12%). Przerzuty do płuc, układu nerwowego i kości były częstsze u mężczyzn w raku wywodzącym się z komórek wpustu i u mężczyzn, natomiast rak wywodzący się z innych komórek częściej dawał przerzuty w obrębie otrzewnej.

  Gruczolakoraki z komórek sygnetowatych ( rak śluzowo - komórkowy) częściej dawały przerzuty w obrębie otrzewnej, kości, rzadziej do płuc i wątroby w porównaniu z gruczolakorakiem uogólnionym.

  Przerzuty do kości jako pierwszy objaw raka żołądka należą do rzadkości opisany przez W.B. Ameur i w wsp. w doniesieniu Bone metastasis as the first sign of gastric cancer

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5724943/

  Autorzy opisują zmiany osteolityczne w kręgosłupie i miednicy u 60 letnie kobiety. Pacjentkę poddano chemioterapii z zastosowaniem oksaliplatyny i 5-fluorouracylu oraz napromienianiu.

  Jae Bong Ahn i wsp. podali, że wśród 2150 pacjentów, u których rozpoznano raka żołądka od czerwca 1992 r. do sierpnia 2010 r., przerzuty do kości występowały u 19 chorych z częstością 0,9%.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204476/

  Okres od rozpoznania przerzutów do kości do zgonu wynosił od 1 do 9 miesięcy, średnio 3,8±2,6 miesięcy. Prognoza stawiana jest nie tylko na podstawie badania histopatologicznego, ale także markerów nowotworowych - czytamy w artykule Bone metastasis in gastric cancer patients D.Wang i wsp.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181400/

  Krystyna Knypl

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.