Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Konferencja prasowa

Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Podczas konferencji prasowej przedstawiono wyniki badań, z których dowiadujemy się, że;

# za najważniejszą w komunikacji między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia 43% pacjentów uznali jasną i zrozumiałą komunikację, podczas gdy personel medyczny wskazywał na staranności i dokładność wykonywanych zadań

# największym utrudnieniem był brak wystarczającej ilości czasu oraz biurokracja

# na nadmierną biurokrację wskazywało 53% lekarzy

# za ważną uznano zarówno komunikacje werbalna jak i niewerbalną

# pandemia negatywnie wpływała na proces leczenia zdaniem 55% pacjentów

# tylko 31% badanych deklarowało znajomość praw pacjentów, 7% badanych nie słyszało nigdy o prawach  pacjenta, a 62% miało powierzchowną wiedzę na ten temat

# pandemia zwiększyła poziom stresu u 64% pacjentów, 50% lekarzy, 58% pielęgniarek oraz 57% ratowników medycznych

# zaburzenia snu zgłaszało 15% pacjentów, 10% lekarzy,,16% pielęgniarek oraz 13% ratowników

# pracownicy medyczni w czasie pandemii byli stygmatyzowani z powodu wykonywanych zawodów, unikali kontaktów ze znajomymi (48 - 59% badanych)

# niepewności co do przyszłości oraz frustrację zgłaszało 25%, osamotnienie 19%

# wypalenie zawodowe zgłaszało 16% lekarzy, 18% pielęgniarek oraz 15% ratowników

Zarówno pacjenci, jak i personel medyczny deklarowali  zmianę podejścia do życia po pandemii.

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 12/2022