Korzyści z wczesnego leczenia migotania przedsionków

Informacja prasowa European Society of Cardiology

Pacjenci z migotaniem przedsionków (AF) odnoszą korzyści z wczesnej terapii kontroli rytmu. Zmniejsza ona liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarów i innych niekorzystnych wyników o 20% w porównaniu ze zwykłą opieką. Korzystne efekty wczesnej kontroli rytmu wykazano w ogólnoeuropejskim badaniu EAST - AFNET 4 i potwierdzono w innych dużych badaniach naukowych.

<a href=

https://en.wikipedia.org/wiki/Atrial_fibrillation

Analiza efektywności kosztowej wykazała, że korzyści zdrowotne płynące z wczesnej kontroli rytmu wiążą się z rozsądnymi kosztami dodatkowymi. Analiza została opublikowana  w Europace, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Migotanie przedsionków to narastająca epidemia. Przewiduje się, że do 2060 roku liczba pacjentów z AF w Unii Europejskiej wzrośnie do około 18 milionów. Osoby dotknięte tym schorzeniem są narażone na większe ryzyko wystąpienia udaru mózgu i innych niekorzystnych zdarzeń związanych z wysokimi kosztami leczenia i opieki długoterminowej. Prowadzi to do rosnącego obciążenia ekonomicznego.

W badaniu EAST - AFNET 4 (Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention) badano, czy terapia kontroli rytmu - za pomocą leków antyarytmicznych lub ablacji migotania przedsionków - zastosowana w ciągu roku od rozpoznania AF poprawia wyniki leczenia. Główny wynik badania, opublikowany w roku 2022, wykazał, że wczesna terapia kontroli rytmu poprawia wyniki u pacjentów z AF i chorobami współistniejącymi: wczesna kontrola rytmu za pomocą leków antyarytmicznych i/lub ablacji migotania przedsionków zmniejszyła pierwotny wynik, złożony z przypadków zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca lub ostrego zespołu wieńcowego, u 2 789 pacjentów z wczesnym AF i czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w porównaniu ze zwykłą opieką w ciągu 5-letniej obserwacji.

"Korzyści zdrowotne wynikające z wczesnej kontroli rytmu są oczywiste. Dotychczas nie oceniono jednak efektywności kosztowej nowej strategii leczenia. Jedną z obaw po opublikowaniu badania głównego EAST - AFNET 4 było to, czy dodatkowe leczenie będzie stanowiło akceptowalne lub nadmierne obciążenie finansowe dla systemów opieki zdrowotnej. W obecnej analizie po raz pierwszy zbadaliśmy opłacalność wczesnej kontroli rytmu w porównaniu ze zwykłą opieką" - powiedziała Sophie Gottschalk, z Department of Health Economics and Health Services Research, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg Center for Health Economics, Hamburg, Niemcy.

Analiza efektywności kosztowej została oparta na danych z badania EAST - AFNET 4 obejmującej 1 664 pacjentów. Porównano wczesną kontrolę rytmu u 832 pacjentów ze zwykłą opieką nad nimi w 6-letnim okresie i z perspektywy niemieckiego płatnika opieki zdrowotnej. Kategorie kosztów uwzględnione w analizie to koszty hospitalizacji i leków. Jako miary efektu przyjęto czas do wystąpienia wyniku pierwotnego oraz czas przeżyty w okresie obserwacji.

Dla każdej miary efektu obliczono inkrementalne (czyli dodane do tego co już istnieje) współczynniki efektywności kosztowej (ICER). Wartość ICER opisuje dodatkowe koszty potrzebne odpowiednio na dodatkowy rok wolny od zdarzeń związanych z wynikiem pierwotnym lub dodatkowy rok życia. Analiza wykazała, że wczesna kontrola rytmu wiązała się z wyższymi kosztami o 1 924 EUR.

Główny badacz badania EAST - AFNET 4, prof. Paulus Kirchhof, z Department of Cardiology, University Heart and Vascular Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Niemcy, podsumował: "Korzyści zdrowotne wynikające z wczesnej kontroli rytmu występują przy rozsądnych kosztach dodatkowych, jak wskazuje nasza analiza danych z badania EAST - AFNET 4 dla Niemiec."

Oprac. (K.K)

GdL 3/2023